ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.3 KB 37
2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 105
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 153
เอกสารขออนุมัติงบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.02 KB 66
รายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.68 KB 67
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 94
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสมนัส 148
ระเบียบวัดผล ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.33 KB 2442
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.09 KB 1372
ใบลาป่วย ใบลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร 164
รายการเบอร์โทรศัพท์ครูและบุคลากรของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.2 KB 406
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 143
เอกสารใบรับรองสิทธิ์ต่างๆ 162