ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 15
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสมนัส 62
ระเบียบวัดผล ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.33 KB 2381
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.09 KB 1310
ใบลาป่วย ใบลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร 94
รายการเบอร์โทรศัพท์ครูและบุคลากรของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.2 KB 262
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 81
เอกสารใบรับรองสิทธิ์ต่างๆ 96