ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.93 MB 2
เอกสารขออนุมัติงบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.02 KB 9
รายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.68 KB 16
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 42
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสมนัส 78
ระเบียบวัดผล ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.33 KB 2398
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.09 KB 1329
ใบลาป่วย ใบลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร 115
รายการเบอร์โทรศัพท์ครูและบุคลากรของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.2 KB 289
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 99
เอกสารใบรับรองสิทธิ์ต่างๆ 119