ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.3 KB 16
2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 87
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 136
เอกสารขออนุมัติงบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.02 KB 57
รายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.68 KB 56
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 82
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสมนัส 138
ระเบียบวัดผล ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.33 KB 2434
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.09 KB 1363
ใบลาป่วย ใบลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร 153
รายการเบอร์โทรศัพท์ครูและบุคลากรของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.2 KB 380
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 132
เอกสารใบรับรองสิทธิ์ต่างๆ 153