ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 35
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสมนัส 76
ระเบียบวัดผล ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.33 KB 2394
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.09 KB 1324
ใบลาป่วย ใบลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร 107
รายการเบอร์โทรศัพท์ครูและบุคลากรของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.2 KB 281
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 95
เอกสารใบรับรองสิทธิ์ต่างๆ 112