ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่าย ป.ป.ช. สพฐ.น้อย
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนได้จัด กิจกรรมค่ายป.ป.ช. สพฐ.น้อย (ป้องกันการทุจริต) เพื่อมุ่งหวังปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต พอเพียง จิตสาธารณะและยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมไทยและสังคมโลกต่อไป
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2563,15:34   อ่าน 132 ครั้ง