ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นางช้องมาศ ขลิบสุวรรณ

นายบุญเลิศ ลาดเหลา

นายนริศ ลาดเหลา