ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวจตุพร เศวตวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวรวิทย์ เทพวงษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0