ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษาสำนักเรียนวัดโสมนัส
25 พ.ย. 62 พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖เนื่องในวันวชิราวุธ
31 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
30 ก.ย. 62 ถึง 30 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
26 ก.ย. 62 ถึง 27 ก.ย. 62 สอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
05 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
24 ธ.ค. 61 ถึง 26 ธ.ค. 61 ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่ายพักแรม
18 ธ.ค. 61 คณะศึกษานิเทศก์จากเขตพื้นที่การศึกษาเข้าเยี่ยมโรงเรียน
01 ก.ค. 61 ลูกเสือเนตรนารีร่วมงานที่สนามศุภชลาศัย
20 มิ.ย. 61 สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
16 พ.ค. 61 เปิดเรียนภาคเรียนที่๑ปีการศึกษา๒๕๖๑
05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญ
29 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบวัดผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
09 ก.ย. 59 ศึกษาแหล่งเรียนรู้นิทรรศรัตนโกสินทร์
26 ส.ค. 59 ศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ หอศิลป
17 ส.ค. 59 ถึง 18 ส.ค. 59 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
29 ก.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทย ปีการศึกษา 2559
ชุดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
25 ก.ค. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดส่งเสริมการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
22 ก.ค. 59 กิจกรรมสร้างเกราะเสริมพลังป้องกันตนเอง
 กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จะจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ "สร้างเกราะเสริมพลังป้องกันตนเอง" กับนักเรียนป.1-6 
กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
15 ก.ค. 59 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา  เช้าทำบุญตักบาตร -เวียนเทียน 13.00 น. แห่เทียน 14.00 น. ถวายเทียน ณ พระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร
ผ้าไทย
13 ก.ค. 59 กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จากสวนสัตว์ดุสิต
สวนสัตว์ดุสิต
24 มิ.ย. 59 งานวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
นักเรียนแต่งชุดนักเรียน ข้าราชการครูใส่ชุดสีกากี
09 มิ.ย. 59 พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะของนักเรียนชั้นแระถมศึกษาปีที่ ๑-๖
19 มี.ค. 58 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
05 มี.ค. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2557
ฝ่ายวัดและประเมินผล
26 ก.พ. 58 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT
ฝ่ายวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดโสมนัส
25 ก.พ. 58 เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2558
19 ก.พ. 58 ถึง 20 ก.พ. 58 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สอบจุดเน้น สพฐ.
02 ก.พ. 58 ถึง 03 ก.พ. 58 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2และ5 สอบ LAS
ฝ่ายวัดและประเมินผล โรงเรียนวัดโสมนัส
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมทำบุญปีใหม่
25 ธ.ค. 57 กิจกรรมวันคริสต์มาส
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
04 ธ.ค. 57 กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา มหาราช
เสื้อเหลืองตราสัญลักษณ์
01 ธ.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีชั้นประถมศึกษาปีที่1-3
ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ บางปู จังหวัดสมุทรปราการ
25 พ.ย. 57 กิจกรรมวันวชิราวุธ
เครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี
24 พ.ย. 57 ถึง 26 พ.ย. 57 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
ค่ายลูกเสือทะเลน้ำจืด กาญจนบุรี
03 พ.ย. 57 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
02 ต.ค. 57 ถึง 03 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2557
19 ก.ย. 57 กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้างชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี ครูผู้รับผิดชอบโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง
05 ก.ย. 57 กิจกรรมสานสัมพันธ์เรียนรวม
ศูนย์การเรียนรวม โรงเรียนวัดโสมนัส
14 ส.ค. 57 ถึง 15 ส.ค. 57 เวทีวิชาการ สพป.กทม.
เวทีวิชาการ สพป.กทม. ประถมกรุงเทพดีที่สุด Simply The best
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๗๕ เฉลิมพระเกียรติ คณะครู นักเรียนและผู้บริหารโรงเรียน
08 ส.ค. 57 กิจกรรมเทิดไท้องค์ราชินี วันแม่แห่งชาติ
ณ ห้องประชุมโรงเรียน คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน
06 ส.ค. 57 การประเมินภายในสถานศึกษา
ณ ห้องชวนชม คณะครูและผู้บริหารโรงเรียน
04 ส.ค. 57 ค่ายEnglish Camp ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
แต่งกายชุดพละ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดโสมนัส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
29 ก.ค. 57 กิจกรรมวันภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
21 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน สัปดาห์ห้องสมุด
ห้องสมุดโรงเรียนวัดโสมนัส
10 ก.ค. 57 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา โดยร่วมกับวัดโสมนัส กองการฌาปนกิจกองทัพบก และ ชุมชนวัดโสมนัส
ชุดผ้าไทย
09 ก.ค. 57 กิจกรรมหล่อเทียนเทียนพรรษา ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดโสมนัส
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและอาสาฬหบูชา
ชุดผ้าไทย โรงเรียน สำนักงานเขตป้อมปราบฯ วัดโสมนัส
01 ก.ค. 57 กองลูกเสือไปร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี๒๕๕๗
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ และ สนามศุภชลาศัย
26 มิ.ย. 57 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
26 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย