ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 พ.ย. 65 ถึง 25 พ.ย. 65 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
15 พ.ย. 65 สอบธรรมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕
28 ธ.ค. 64 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
24 ธ.ค. 64 กิจกรรมวันคริสต์มาสและ English Camp ประจำปีการศึกษา 2564
01 พ.ค. 64 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
24 เม.ย. 64 รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
16 เม.ย. 64 ถึง 20 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
10 เม.ย. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2/2563
07 เม.ย. 64 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
06 เม.ย. 64 มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
05 เม.ย. 64 ถึง 07 เม.ย. 64 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563
04 เม.ย. 64 รายงานตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1

24 มี.ค. 64 สอบวัดความสามารถผู้เรียน NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
20 มี.ค. 64 ถึง 24 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1
13 มี.ค. 64 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 สอบวัดความสามารถทางด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
05 มี.ค. 64 สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
25 ก.พ. 64 กิจกรรมวันมาฆบูชา
12 ก.พ. 64 กิจกรรมวันตรุษจีน
23 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาส
19 ธ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2563
18 ธ.ค. 63 สอบการอ่านออก เขียนได้ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563
07 ธ.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 64 กิจกรรม Morning Talk (English & Chinese)
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
01 ธ.ค. 63 เปิดภาคเรียนที่ 2/2562