ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารรับสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.96 KB 48407
ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.96 KB 48152
ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.3 KB 48143
2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 48151
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 48280
เอกสารขออนุมัติงบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.02 KB 48382
รายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.68 KB 48210
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 48427
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสมนัส 48115
ระเบียบวัดผล ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.33 KB 48366
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.09 KB 48208
ใบลาป่วย ใบลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร 48220
รายการเบอร์โทรศัพท์ครูและบุคลากรของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.2 KB 48476
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 48213
เอกสารใบรับรองสิทธิ์ต่างๆ 48394