ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.8 KB 35
แบบขอย้ายนักเรียนเข้าเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.5 KB 29
แบบขอย้ายออกนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 63.89 KB 10
แบบฟอร์ม ขอ ปพ.1 กรณีชำรุด สูญหาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.58 KB 24
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 279.07 KB 8
>ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 30
>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน 20
>ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 24
>เอกสารชั้นเรียนปีการศึกษา2565 20
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 30
เครื่องแบบชุดพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 63
เครื่องแบบอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 44
เครืองแบบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.38 KB 43
>แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน(ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) 111
>แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูชำนาญการพิเศษ 122
>แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูผู้ช่วย 121
>แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูชำนาญการ 126
เอกสารรับสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.96 KB 48543
ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.96 KB 48271
ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.3 KB 48259
2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 48266
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 48415
เอกสารขออนุมัติงบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.02 KB 48512
รายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.68 KB 48322
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 48563
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสมนัส 48231
ระเบียบวัดผล ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.33 KB 48482
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.09 KB 48329
ใบลาป่วย ใบลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร 48337
รายการเบอร์โทรศัพท์ครูและบุคลากรของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.2 KB 48624
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 48325
เอกสารใบรับรองสิทธิ์ต่างๆ 48506