ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.3 KB 93731
2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 93765
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 93808
เอกสารขออนุมัติงบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.02 KB 93711
รายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.68 KB 93714
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 93735
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสมนัส 93787
ระเบียบวัดผล ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.33 KB 96095
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.09 KB 95019
ใบลาป่วย ใบลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร 93807
รายการเบอร์โทรศัพท์ครูและบุคลากรของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.2 KB 94095
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 93790
เอกสารใบรับรองสิทธิ์ต่างๆ 93810