ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เอกสารรับสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.96 KB 20278
ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.96 KB 20290
ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.3 KB 34008
2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 34037
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 34083
เอกสารขออนุมัติงบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.02 KB 33987
รายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.68 KB 33992
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 34010
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสมนัส 34061
ระเบียบวัดผล ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.33 KB 36374
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.09 KB 35294
ใบลาป่วย ใบลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร 34082
รายการเบอร์โทรศัพท์ครูและบุคลากรของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.2 KB 34376
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 34067
เอกสารใบรับรองสิทธิ์ต่างๆ 34084