ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 1
>ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน 5
>ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 13
>เอกสารชั้นเรียนปีการศึกษา2565 4
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 159.5 KB 1
เครื่องแบบชุดพละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 35
เครื่องแบบอนุบาล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 33
เครืองแบบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 515.38 KB 32
>แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน(ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) 102
>แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูชำนาญการพิเศษ 97
>แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูผู้ช่วย 96
>แบบประเมินเลื่อนเงินเดือนครูชำนาญการ 101
เอกสารรับสมัคร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.96 KB 48517
ใบรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.96 KB 48261
ประกาศใช้มาตรฐานและค่าเป้าหมาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.3 KB 48249
2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 48257
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.14 MB 48388
เอกสารขออนุมัติงบ Word Document ขนาดไฟล์ 40.02 KB 48487
รายงานขอซื้อพัสดุ Word Document ขนาดไฟล์ 36.68 KB 48313
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 48538
คำสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสมนัส 48222
ระเบียบวัดผล ปี 2557 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 200.33 KB 48472
รายงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 880.09 KB 48320
ใบลาป่วย ใบลากิจส่วนตัว และลาคลอดบุตร 48328
รายการเบอร์โทรศัพท์ครูและบุคลากรของโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.2 KB 48615
เอกสารการเบิกค่ารักษาพยาบาล 48316
เอกสารใบรับรองสิทธิ์ต่างๆ 48496