คณะผู้บริหาร

นายกวี รักษ์พลอริยคุณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพิรดา ธุระเจน
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสุริยา แสงสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวอุษณีย์ ขำกัน
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ