ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางชงโค วงษ์เพ็ญ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางรุ่งทิวา ศรีสง่า
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวสิริวรรณ์ บุราคร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาววิชุดา โยงไธสง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1