ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางชงโค วงษ์เพ็ญ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางรุ่งทิวา ศรีสง่า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวนพรัตน์ วงศ์วรเกตุ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0