ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอัญชนา บุญโสม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุติพร หอมยามเย็น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1