ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจุติพร สายมาตร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจตุพร เศวตวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2