กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวฐานิกา ปานเพชร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4