ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนวลจันทร์ มณีโชติ
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0