ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวณัฏฐา ศรีรอด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1