กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1