ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกาญจนา สิริรัตนชัยกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวนันทิยา สีอ่อน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3