ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวลิปิกร ภูวพัฒนดล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์