ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การศึกษาพิเศษ

นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้าการศึกษาพิเศษ

นางสาววันดี วงษ์พันธุ์
ครูผู้ทรงคุณค่า

นางนาตยา ศิริธีรพันธ์
ครูอัตราจ้าง

นายโชคชัย ชนะเคน
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

นางสาวสิริพร ผงธุลี
ครูอัตราจ้าง