ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางสาวแพงศรี โยธี

นางพิทยา ลาดเหลา

นางสุกีย์ บัวเงิน

นางปิยะ เงินยวง

นางสาวจารุวรรณ ตรีพันธ์

นางวันเพ็ญ อภัยวงษ์

นางสาววารุณี เพ็ชรไชย

นางสาวจันทนา หงส์มาลา

นางสมาพร วรรณสิทธิ์