ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราว

นางณัฐกานต์ โสภาประดิษฐ์

นางสำรวย สิงห์นา

นางสาวธิติกานต์ บงสูง

นางพิทยา ลาดเหลา

นางศิริพรรณ หุ้นเหี้ยง

นางสุกีย์ บัวเงิน

นางปิยะ เงินยวง

นางสาวจารุวรรณ ตรีพันธ์

นางวันเพ็ญ อภัยวงษ์

นางวรรณนิภา ท้วมไทย

นางสาววารุณี เพ็ชรไชย

นางสาวจันทนา หงส์มาลา