ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางลัดดา ไผ่ศิริ
ครู คศ.1