ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุริยา แสงสุวรรณ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจตุพร เศวตวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0