ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนราพล เดชพลกรัง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4