กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนุชจรีย์ หอมกลิ่น
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2