ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวพิรดา ธุระเจน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางนุชจรีย์ หอมกลิ่น
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1