ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิพัชฏาชนก ประครอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษณีย์ ขำกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1