ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษณีย์ ขำกัน
ครู คศ.1

นางสาวศศิพัชฏาชนก ประครอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0