ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอุษณีย์ ขำกัน
ครู คศ.1

นางสาวชมพูนุท วรกิจ

นางสาวศศิพัชฏาชนก ประครอง
ครูผู้ช่วย