ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิพัชฏาชนก ประครอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวอุษณีย์ ขำกัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวสลิลทิพย์​ สุขตัว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

Mr.Milad Sabeti