คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวรฤทธิ์ วงศ์สอนธรรม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอนาเขต เฉิดรัศมี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอภิญญา คำผัด
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเอวิกา ปัตตาลาโพธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภาพิมล อาจเดช
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภัทรพงศ์ ชูยศ
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชวภณ พรมดี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพล จัดสนาม
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงทิวาพร สีสุวัน
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖