คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปณิตา ลาดเหลา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกิตติกร ป่าเขตต์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิมพ์พิชชา หงษ์บุญมี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุทธิดา ทึกทา
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภาวรินท์ จุไรย์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐณิชา ป้องศรี
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสิริกัลยา จันเหลือง
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเสฎฐวุฒิ พุ่มฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารยา แสงไชย
ตำแหน่ง : กรรมการนักเรียนและเลขานุการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖